У ІТ-коледжі діють наступні циклові комісії:

Комісія гуманітарних дисциплін та фізичного виховання 
Комісія профільних дисциплін 
Комісія загальноосвітніх та природничих дисциплін 
Комісія телекомунікаційних систем та мереж 
Комісія комп’ютерних систем та мереж 
Комісія мобільного зв’язку та радіозв'язку 
Комісія програмного забезпечення та безпеки інфокомунікаційних систем і мереж 
Комісія поштово-економічних дисциплін
  
Циклова комісія - це структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти, який відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (освітньо-професійною програмою), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).
Зміст роботи циклової комісії визначається з метою організації якісної освітньої діяльності на засадах студентоорієнтованого навчання, індивідуально-компетентнісного підходу до формування особистості здобувача фахової передвищої освіти і здійснюється за такими напрямами: 
− розробка освітньо-професійних програм (ОПП), навчальних планів, навчальних програм, що забезпечують відповідний рівень знань, вмінь та сформованих компетентностей здобувачів освіти, викладених в ОПП; 
− розгляд та обговорення навчальних програм, робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів освітніх компонент (дисциплін), внесення змін та доповнень до них; 
− організація і контроль систематичної модернізації комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до Положення про навчально-методичний комплекс освітньої компоненти (дисципліни); методики викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальних та виробничих практик, курсових і дипломних робіт (проєктів); 
− розгляд і обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, методичних розробок; 
− обмін досвідом застосування новітніх технологій та платформ під час дистанційного проведення освітнього процесу; 
− розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), підвищення кваліфікації, атестації, участь у науково-практичних конференціях; 
− інформування про науково-практичні конференції, семінари, тренінги та інші заходи з підвищення кваліфікації, фахового та наукового зростання науково-педагогічних працівників, підготовка матеріалів до атестації; 
− розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю; 
− участь в модернізації інформаційного, технологічного й технічного забезпечення освітнього процесу в лабораторіях і майстернях, закріплених за цикловою комісією; 
− участь у підготовці необхідних документів при проведенні акредитації відповідних освітньо-професійних програм; 
− контроль та аналіз поточних знань здобувачів освіти та визначення єдиних критеріїв їх оцінювання; 
− розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної атестації здобувачів освіти, тематики й змісту курсових і дипломних робіт (проєктів), інших матеріалів для контролю знань здобувачів освіти; 
− організація самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти; 
− організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт здобувачів освіти тощо; 
− організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами освіти та залучення їх до участі в конкурсах, брейн-рінгах тощо; 
− залучення викладачів комісії та студентів до проведення профорієнтаційних заходів коледжу; розповсюдження інформації в соціальних мережах; 
− формування академічної доброчесності педагогічних працівників та здобувачів фахової передвищої освіти.