1. Установчі документи
1.1 Реєстраційні документи
 • 1.1.1 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
 • 1.1.2 Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України
2. Положення
2.1 Положення про колегіальні органи управління, робочі та дорадчі органи
 • 2.1.1 Положення про Педагогічну раду
 • 2.1.2 Положення про Методичну раду
 • 2.1.3 Положення про Приймальну комісію
 • 2.1.4 Положення про Стипендіальну комісію
 • 2.1.5 Положення про студентське самоврядування
2.2 Положення про відділення, циклові комісії, кураторів
 • 2.2.1 Положення про відділення
 • 2.2.2 Положення про циклову комісію
 • 2.2.3 Положення про Раду кураторів
2.3. Положення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу
 • 2.3.1 Положення про організацію освітнього процесу
 • 2.3.2 Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
 • 2.3.3 Положення про Екзаменаційну комісію
 • 2.3.4 Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти
 • 2.3.5 Положення про проведення практики здобувачів фахової передвищої освіти
 • 2.3.6 Положення про організацію закордонної практики (стажування)
 • 2.3.7.Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів
 • 2.3.8 Положення про дистанційну форму здобуття освіти
 • 2.3.9 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу
 • 2.3.10 Положення про стипендіальне забезпечення освітнього процесу 
 • 2.3.11 Правла внутрішнього розпорядку
 • 2.3.12 Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів освіти (проведення директорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)
 • 2.3.13 Положення про академічну доброчесність
 • 2.3.14 Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи
 • 2.3.15 Положення про навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком
 • 2.3.16 Положення про безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних, та курсових робіт/проектів, рефератів на циклових комісіях
 • 2.3.17 Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці
2.4 Положення про вступ до Коледжу
 • 2.4.1 Положення про Приймальну комісію
 • 2.4.2 Положення про Апеляційну комісію
 • 2.4.3 Положення про підготовчі курси для вступу громадян України до коледжу
2.5 Положення про організацію системи управління якості
 • 2.5.1  Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності
 •  2.5.2. Положення про систему управління якістю
2.6 Положення про структурні підрозділи та служби
 •  2.6.1 Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників